Opatření a pojmy

 

 

 

Cyklistická trasa (cyklotrasa)
 • pro cyklisty značený vhodný průjezd územím v určitém směru
 • vede městy, obcemi i mezi nimi a má různé významy
 • může sloužit pro turistické či dopravní účely, nebo i pro více funkcí najednou
 • vyznačení neupravuje žádná speciální práva ani povinnosti (ani přednosti) - platí zde všechna obecná ustanovení o provozu
 • zpravidla je směřována ke konkrétnímu cíli či oblasti
 • jedná se pouze o svislé orientační směrové značení (žluté tabulky a značky)
 • může být úplně bez dalších ochranných opatření pro cyklisty (tj. vést pouze společně s ostatní dopravou)
 • může vést po všech typech komunikací (od silnice I. třídy, po stezkách pro chodce a cyklisty až po polní či lesní cesty)
 • cyklostezka je pouze podmnožinou, kudy cyklotrasa vede (často se to plete)
 • ve městech se vzájemně doplňuje s místním orientačním značením a mnohdy toto značení není třeba zdvojovat

 

 

 

 

Stezka pro chodce a cyklisty se společným provozem (C9)
 • společný provoz chodců a cyklistů jejichž práva jsou stejná, tj. nesmí se vzájemně ohrozit ani omezit
 • standardně se jedná o obousměrný provoz, výjimečně jednosměrný
 • všichni uživatelé se na stezce pohybují při pravém okraji, rychlejší předjíždí ty pomalejší běžným způsobem zleva při dodržení všech pravidel bezpečnosti provozu
 • lze připustit provoz údržby či dopravní obsluhy (správci a údržba a hospodaření na tocích, v lesích a polnostech vč. vlastníků)

 

Chodník s povoleným vjezdem jízdních kol (C7+E13)
 • obdoba pěší zóny s povoleným vjezdem jízdních kol
 • chodec má před cyklistou prioritu (přednost), přesto platí oboustranná tolerance
 • řešení se použije tehdy, pokud stavebně-provozní parametry jsou spíše pěšího charakteru a je žádoucí připustit provoz jízdních kol (souběžná nebezpečná komunikace, prudší stoupání, méně využívaný chodník chodci atp.)
 • dle zákona č. 361/2000 Sb. v pl. znění:   Chodník je určen především chodcům. Novela zákona o silničním provozu však připouští možnost pohybu cyklistů i po chodníku. V § 40 je v novém odstavci 2 stanoveno, že „je-li povolen vjezd cyklistů na chodník nebo stezku pro chodce, použijí se pro jejich pohyb § 39 odst. 5 a 7 obdobně“. (5) V obytné zóně a pěší zóně smí řidič jet rychlostí nejvýše 20 km/h. Přitom musí dbát zvýšené ohleduplnosti vůči chodcům, které nesmí ohrozit; v případě nutnosti musí zastavit vozidlo. Stání je dovoleno jen na místech označených jako parkoviště. (7) V obytné zóně a pěší zóně musí chodci umožnit vozidlům jízdu. To platí i pro děti hrající si v obytné zóně.
 • dle vyhlášky č. 294/2015 v pl. znění je stezka pro chodce (C7a) definována takto: Značka přikazuje chodcům užít v daném směru takto označeného pruhu nebo stezky. Ostatním účastníkům provozu na pozemních komunikacích je její užívání zakázáno, pokud není stanoveno jinak. Chodcem se rozumí i osoba, která tlačí nebo táhne sáňky, dětský kočárek, vozík pro invalidy nebo ruční vozík o celkové šířce nepřevyšující 600 mm, pohybující se na lyžích nebo kolečkových bruslích anebo pomocí ručního nebo motorového vozíku pro invalidy, vedoucí jízdní kolo, psa apod. Stezku pro chodce smí užít i osoba pohybující se na osobním přepravníku.

    

Sdružený přechod pro chodce a přejezd pro cyklisty „přechodopřejezd“ (V8c)
 • kombinace vyznačeného přechodu pro chodce a přejezdu pro cyklisty (přechod v přejezdu)
 • „přechodopřejezdem“ se doplňuje přerušená kontinuita jednotlivých úseků stezek pro chodce a cyklisty se společným provozem.
 • na tomto opatření mohou cyklisté přejíždět vozovku a musí se vzájemně respektovat s chodci
 • doplnit ho lze jak do neřízených, tak okružních tak světelně řízených křižovatek
 • platí zde stejná práva a povinnosti jako v případě samostatného užití, tj. chodci nesmí vstoupit do vozovky blíží-li se vozidlo a vozidla je však musí pustit, cyklisté nesmí ohrozit ostatní řidiče (dávají přednost)

 

Ochranný pruh pro cyklisty (OCP)
 • umožňuje úplné či částečné oddělení cyklistů od jiných vozidel
 • osobní vozidla se vejdou do souběžného (zúženého) jízdního pruhu
 • rozměrnější vozidla cyklopruh mohou použít, avšak s ohledem na projíždějící cyklisty (v případě potřeby provádějí běžný manévr předjíždění s dostatečným odstupem tak, aby nebyl cyklista ohrožen)
 • vhodné na komunikacích s vyššími intenzitami (významnější třídy a ulice sběrného charakteru)
 • vyznačuje se pouze vodorovným dopravním značením
 • cyklopruhem mohou být vyznačeny i cykloobousměrky
 • šířka pruhu je optimálně 1,5 m, podél parkování či zastávek dosahuje min. šířky 1,75 m
Piktogramový koridor pro cyklisty (V20)
 • v úsecích s nedostatečným prostorem pro stezku a ani pro cyklopruh, je umístěn cyklopiktokoridor v jízdním pruhu vozovky (symbol cyklisty s dvojicí šipek)
 • opatření pro společný provoz s ostatními vozidly
 • smyslem je podkreslit koridor pohybu cyklistů, upozornit ostatní, kudy se může cyklista pohybovat, a naopak pro cyklisty se jedná o radu, kudy se pohybovat tak, aby byl jeho pohyb předvídatelný pro ostatní
 • jedná se pouze o zvýraznění / podkreslení pohybu cyklistů v rámci komunikace - pro žádné účastníky nevyplývají žádná speciální práva ani povinnosti
 • je umístěn vždy v dostatečném odstupu od hrany vozovky či parkování
 • vyznačují se pouze vodorovným dopravním značením
 • v úsecích řidší kadence, v křižovatkách či před výjezdy se kadence zhušťuje
 • mohou být umístěny tak, že se v rámci jednoho jízdního pruhu mohou míjet osobní vozidla s jízdními koly (obdoba cyklopruhu, avšak s minimálním bezpečnostním odstupem)
 • mohou být umístěn tak, že se všechna vozidla společně s cyklisty řadí za sebe (zúžené profily s upozorněním na zvýšený pohyb cyklistů)
Cykloobousměrka (COB)
 • cykloobousměrky jsou úseky komunikací s jednosměrným provozem motorových vozidel, avšak s povoleným obousměrným provozem jízdních kol
 • práva a povinnosti jsou obdobné bežnému provozu (vyhýbání v případě překážky v provozu, vzájemné míjení a vyhýbání, přednosti v jízdě na vjezdech a výjezdech)
 • opatření se užívá tehdy, je-li jinak jednosměrné omezení přímosti neúměrně zatěžující jízdu na kole v území (cyklista by byl jinak nucen si složitě či nebezpečně zajíždět)
 • v rámci zklidněných zón se zajišťuje obousměrný provoz cyklistům běžně, vždy je ho však třeba vyznačit svislým značením
 • při minimálních intenzitách nemusí být zajištěn prostor pro míjení v celé délce a zajišťují se pouze výhybny (stejně jako v případě jednopruhových komunikací s obousměrným provozem motorových vozidel)

 

Předsazený prostor pro cyklisty (V19)
 • používá se pouze ve světelně řízených křižovatkách
 • je předsazen před běžnou STOPčáru, i s čárami je zpravidla dlouhý 3 m
 • prostor je určen pouze cyklistům, pouze pro účely vyčkávání při signálu stůj k předřazení před ostatní vozidla, přičemž cyklista nesmí ohrozit (při zákonem povoleném podjíždění) stojící kolony vozidel ostatních
 • smyslem je předřazení jízdního kola před ostatní vozidla a posléze vjezd do křižovatky jako prvního (právě tím je zvýšena bezpečnost - všem za ním stojícím i protějším je situace s méně viditelným cyklistou patrnější - menší objekt oproti motorovému vozidlu)
 • dalším důvodem je eliminace bezprostředních exhalací při vyčkávání přímo za stojícími vozidly se spuštěným motorem
Nepřímé odbočení
 • používá se v případě odbočování cyklistů v obtížnějších podmínkách, např. při hustém provozu, obtížnějších rozhledech, nebo přes více souběžně jízdních pruhů a bez ohlížení za sebe
 • jedná se o manévr „odbočení nadvakrát“ – nejprve vpravo do vedlejšího směru či zajetím k pravé obrubě a posléze přímý průjezd přes původně hlavní směr
 • nejedná se o povinnost, ale o možnost