Home >Cyklodoprava >Opatření a pojmy >Chodník s povoleným vjezdem jízdních kol (C7+E13)

Chodník s povoleným vjezdem jízdních kol (C7+E13)

Chodník s povoleným vjezdem jízdních kol (C7+E13)
  • obdoba pěší zóny s povoleným vjezdem jízdních kol
  • chodec má před cyklistou prioritu (přednost), přesto platí oboustranná tolerance
  • řešení se použije tehdy, pokud stavebně-provozní parametry jsou spíše pěšího charakteru a je žádoucí připustit provoz jízdních kol (souběžná nebezpečná komunikace, prudší stoupání, méně využívaný chodník chodci atp.)
  • dle zákona č. 361/2000 Sb. v pl. znění:   Chodník je určen především chodcům. Novela zákona o silničním provozu však připouští možnost pohybu cyklistů i po chodníku. V § 40 je v novém odstavci 2 stanoveno, že „je-li povolen vjezd cyklistů na chodník nebo stezku pro chodce, použijí se pro jejich pohyb § 39 odst. 5 a 7 obdobně“. (5) V obytné zóně a pěší zóně smí řidič jet rychlostí nejvýše 20 km/h. Přitom musí dbát zvýšené ohleduplnosti vůči chodcům, které nesmí ohrozit; v případě nutnosti musí zastavit vozidlo. Stání je dovoleno jen na místech označených jako parkoviště. (7) V obytné zóně a pěší zóně musí chodci umožnit vozidlům jízdu. To platí i pro děti hrající si v obytné zóně.
  • dle vyhlášky č. 294/2015 v pl. znění je stezka pro chodce (C7a) definována takto: Značka přikazuje chodcům užít v daném směru takto označeného pruhu nebo stezky. Ostatním účastníkům provozu na pozemních komunikacích je její užívání zakázáno, pokud není stanoveno jinak. Chodcem se rozumí i osoba, která tlačí nebo táhne sáňky, dětský kočárek, vozík pro invalidy nebo ruční vozík o celkové šířce nepřevyšující 600 mm, pohybující se na lyžích nebo kolečkových bruslích anebo pomocí ručního nebo motorového vozíku pro invalidy, vedoucí jízdní kolo, psa apod. Stezku pro chodce smí užít i osoba pohybující se na osobním přepravníku.