Home >Cyklodoprava >Opatření a pojmy >Piktogramový koridor pro cyklisty (V20)

Piktogramový koridor pro cyklisty (V20)

Piktogramový koridor pro cyklisty (V20)
  • v úsecích s nedostatečným prostorem pro stezku a ani pro cyklopruh, je umístěn cyklopiktokoridor v jízdním pruhu vozovky (symbol cyklisty s dvojicí šipek)
  • opatření pro společný provoz s ostatními vozidly
  • smyslem je podkreslit koridor pohybu cyklistů, upozornit ostatní, kudy se může cyklista pohybovat, a naopak pro cyklisty se jedná o radu, kudy se pohybovat tak, aby byl jeho pohyb předvídatelný pro ostatní
  • jedná se pouze o zvýraznění / podkreslení pohybu cyklistů v rámci komunikace - pro žádné účastníky nevyplývají žádná speciální práva ani povinnosti
  • je umístěn vždy v dostatečném odstupu od hrany vozovky či parkování
  • vyznačují se pouze vodorovným dopravním značením
  • v úsecích řidší kadence, v křižovatkách či před výjezdy se kadence zhušťuje
  • mohou být umístěny tak, že se v rámci jednoho jízdního pruhu mohou míjet osobní vozidla s jízdními koly (obdoba cyklopruhu, avšak s minimálním bezpečnostním odstupem)
  • mohou být umístěn tak, že se všechna vozidla společně s cyklisty řadí za sebe (zúžené profily s upozorněním na zvýšený pohyb cyklistů)