Home >Aktuality >Aktuálně >Příprava nových opatření a spuštění nového webu

Příprava nových opatření a spuštění nového webu

Příprava nových opatření a spuštění nového webu

V Třebíči v průběhu léta přibudou opatření pro cyklisty, která pomohou nejen lepší orientaci při průjezdu městem, ale hlavně budou znamenat zvýšení bezpečnosti provozu. Součástí je i tento web, jehož cílem je o nových opatřeních pro cyklisty informovat. Městský cykloportál umí také poradit, kam a kudy se na různá místa na kole bezpečně přiblížit.

Město nechalo během roku 2020 zrevidovat dosavadní značené cyklotrasy. Kromě několika úseků stezek bude vyznačen nový cyklookruh. Vítanou novinkou jsou cyklopruhy a cyklokoridory přímo v komunikacích, díky kterým se bude možné pohybovat na kole bezpečněji i v rámci třebíčských ulic.

Nová opatření budou provedena během léta 2021 a sloužit mají nejen Třebíčanům, ale i návštěvníkům města. Smyslem nových opatření je oslovit i potenciální uživatele, kteří se do ulic na kole báli, anebo se jen nemohli bezpečně dostat ze svého bydliště na cyklotrasy a stezky mimo město. V řadě třebíčských ulic budou cyklisté moci využít moderní, prověřená opatření, která vyšší mírou upozorňují na jejich pohyb či potenciální výskyt. Řidiči ostatních vozidel si cyklistů lépe všimnou,  budou je v těchto místech očekávat a více respektovat. To platí i opačně. Opatření tedy povedou k vyšší vzájemné toleranci všech účastníků silničního provozu.

 

Cyklotrasy

Existující nadregionální turistická cyklotrasa č. 26 z Jihlavy přes Třebíč do Raabsu zůstává beze změn, pouze v několika úsecích je značení doplněno o odbočky a je výrazněji doznačena. Další významné trasy č. 103 a 401 mění svou stopu zejména v centru Třebíče. Cílem úprav je přesun významných turistických tras do méně intenzivně zatížených ulic motorovou dopravou, přesto ale tak, aby trasy stále vedly atraktivním prostředím a nemíjely zajímavé cíle a příjemné úseky. Obě trasy začínají a končí (namísto křižovatky pod Kocandou) přímo v centru na Karlově náměstí u sochy Cyrila a Metoděje, kde bude zřízeno informační místo s cyklostojany a mapou. Trasa č. 103 na Budíkovice a dále Nové město na Moravě vedla původně kolem zámku po ulici 9.května. Nově vede Kočičinou, Týnským údolím pod židovským hřbitovem a dále podél Týnského potoka, kde se na ulici Budíkovická připojuje na původní stopu trasy. Cyklotrasa 401 mění svou polohu také z důvodů bezpečnosti a to z ulice B. Václavka, Kateřiny z Valdštejna a Nádražní nově přes Martinské a Masarykovo náměstí kolem ZŠ T. G. Masaryka, ulicí Ruskou přes Horka-Domky a dále po původní trase (avšak s novými integračními opatřeními) ulicí Svatopluka Čecha směr Terůvky. Další cyklotrasa tentokrát místního významu, č. 5106, mění svou stopu v okolí dopravního terminálu.  Nově vede přes Purkyňovo náměstí podél nemocnice a zimního stadionu na most přes Jihlavu v  Cyrilomětodějské ulici a nově vede ulicí Křížovou s mírnějším stoupáním na Nové Dvory kolem ZŠ Benešova a dále po staré trase ve směru Lubí a Ptáčov. Další místní cyklotrasa 5213 nyní nekončí u Lubí (vede směrem od Vladislavy) a namísto Ptáčovským žlebem nově pokračuje podél Brněnské a Sportovní ulice také k dopravnímu terminálu. Výhledově bude pokračovat jako Železniční trasa, jak název napovídá dále podél železniční tratě přes most do Boroviny a propojí centrum se stezkou na Stařeč. Toto pokračování zatím není značeno, čeká se na nový podjezd pod železniční tratí na Borovinské straně.

 

 

MĚSTSKÝ CYKLOOKRUH

Smyslem nově vyznačeného třebíčského cyklistického okruhu je vytvořit atraktivní turistickou trasu Třebíčí a jejím okolím a vzájemně propojit jednotlivé cyklotrasy. Okruh vede kolem významných třebíčských památek i zelenými údolími Třebíče a jejího okolí. Okruh má jedinečné logo, díky němuž jej lehce identifikujete přímo v terénu. Z Karlova náměstí vede židovskou čtvrtí Zámostí, Týnským údolím, přes Hájek k nádrži Lubí, dále Ptáčovským žlebem zpět k řece na východní okraj Třebíče k Vladislavské výpadovce. Okruh pokračuje podél Sportovní ulice přes lávku do Lorenzových sadů a dále přes Horka-Domky. U Terůvek se okruh potkává s cyklotrasou č. 26, po které vede zpět k řece Jihlavě na Polanku a zpět do centra. Podrobný popis najdete zde a také v mapě.

 

 

Integrační opatření pro cyklisty

Nové vodorovné dopravní značení má smysl zejména z hlediska bezpečnosti provozu. Vyskytovat se může jak na směrově značených cyklotrasách včetně třebíčského okruhu, tak mimo ně. Cílem značení je zvýraznit na silnici prostor, kde se cyklista obvykle pohybuje. Dosud byl v Třebíči vyznačen pouze vyhrazený pruh pro cyklisty v Modřínové ulici pouze při jedné straně, avšak díky izolovanému řešení zůstalo bez kontextu a nepochopeno. Smyslem těchto opatření není provést cyklisty jinudy, než se vyskytují auta, ale naopak na cyklisty upozornit tam, kde se právě mohou s automobilovou dopravou potkávat a řidiči mají cyklisty lépe vnímat. Právě například při vyjíždění z parkovacích stání je nutné brát ohled i na cyklisty, kteří se v koridoru za zaparkovanými vozidly mohou objevit. Dopravní značení na ně upozorňuje a radí cyklistům, v jak bezpečné vzdálenosti mají od zaparkovaných vozidel projíždět.. Například zmíněný původně vyhrazený pruh v Modřínové se mění na obyčejný cyklopruh a díky tomu je možné vyznačit opatření i na opačné straně. Navazovat budou další úseky, a to od Budíkovické až do ulice Kremláčkovy, což zajistí řešení od východního k západnímu konci Třebíče. Další takové značení bude v ulici Kpt. Jaroše, Táborské, Míčově, Smila Osovského i v části Koželužské (mezi rybníkem a cyklostezkou na Stařeč). Propojky mezi méně významnými ulicemi jsou bez cyklopruhů, pouze s občasnými cyklopiktokoridory, které jsou tvořeny sérií opakujících se symbolů cyklisty vždy s dvojicí šipek.  Tento symbol v prostoru odpovídá šířce cyklisty a vyznačuje jeho přirozenou trajektorii průjezdu ulicí či křižovatkou. Podrobné vysvětlení jednotlivých opatření najdete zde.